μπαταρία - 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005
λαπτοπ υπολογιστή επαφή Πληροφορίες

319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

  RSS for computer part Κατάλογος » λαπτοπ » μπαταρία » ο λογαριασμός μου  |  περιεχόμενα καλαθιού  |  ολοκλήρωση αγοράς   

69.6655 € 60.36€

Προϊόν σε απόθεμα. 6 μήνες εγγύηση καλής
319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010 Περιγραφή: :

319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Compaq Evo Notebook N1010v
   
    Compaq Evo Notebook N1050V Series
        DC749A, DC750A, DC751A, DC767T,
        DC768T, DC769T, DC770T, DD152T,
        DD153T, DD154S, DE236S, DE237S,
        DJ105S, DJ106S, DJ156S
  
    Compaq Presario 100CA
   
    Compaq Presario 1100 Series
        1110 (F5781),  1110 (F5876),
        1115 (F5782),  1115 (F5877),
        1120 (F5783)
   
    Compaq Presario 2100 Series
          2100 (DM373AV),   2100xx (DP659AV),
          2100 (DA728AV),   2100 Refurb (DM393AV),
          2104EU (DP832E),   2100AP (DC585A),
          2100CA (DC735A),   2100CA (DC735AR),
          2100LA (DC582A),   2100US (DB954A),
          2100US (DB954AR),   2100z (DU930AV),
          2100z (PC770AV),   2100z (PC771AV),
          2101AP (DC849A),   2101EA (DM658A),
          2101EU (DX700E),   2101US (DC583A),
          2101US (DC583AR),   2102AP (DD515A),
          2102EA (DD668A),   2102EU (DP833E),
          2102US (DC584A),   2102US (DC584AR),
          2103AP (DC704A),   2103EA (DD669A),
          2103EU (DV245E),   2103US (PF179UA),
          2103US (PF179UAR),   2104AP (DD516A),
          2104EA (DM428A),   2104EU (DP834E),
          2104US (PF180UA),   2104US (PF180UAR),
          2105AP (DC586A),   2105CA (DC700A),
          2105CA (DC700AR),   2105EA (DC742A),
          2105EU (DV241E),   2105LA (DE970A),
          2105US (DB381A),   2105US (DB381AR),
          2106AP (DD670A),   2106EA (DC806A),
          2106EU (DV240E),   2106US (DD517A),
          2106US (DD517AR),   2107AP (DD671A),
          2107EA (DC807A),   2107US (PF178UA),
          2107US (PF178UAR),   2108AP (DE228A),
          2108CL (PF879UA),   2108CL (PF879UAR),
          2108EA (DD664A),   2108EU (DV239E),
          2108US (PF181UA),   2108US (PF181UAR),
          2109AP (DE227A),   2109EA (DC702A),
          2109EU (DP825E),   2110AH (DR025A),
          2110AP (DC587A),   2110CA (DC701A),
          2110CA (DC701AR),   2110EA (DD514A),
          2110EU (DP822E),   2110LA (DC747A),
          2110US (DB382A),   2110US (DB382AR),
          2111AH (DR215A),   2111AP (DE229A),
          2111EA (DE613A),   2111EU (DP826E),
          2111LA (DE990A),   2112AH (DR216A),
          2112AP (DE230A),   2112EA (DD513A),
          2112EA (DM404A),   2112EU (DP838E),
          2113AP (DC705A),   2113EA (DM659A),
          2113EU (DP836E),   2114AP (DE231A),
          2114EA (DC745A),   2114EU (DP831E),
          2115AP (DC588A),   2115EA (DC743A),
          2115EU (DV238E),   2116AP (DE232A),
          2116EA (DM961A),   2116EU (DP837E),
          2117AP (DE233A),   2117EA (DK851A),
          2117EU (DP839E),   2118AD (DF847A),
          2118EA (DC703A),   2118EA (DF564A),
          2118EU (DP835E),   2119AD (DG028A),
          2119EA (DK852A),   2120AD (DG029A),
          2120AP (DC589A),   2120EA (DC802A),
          2120EU (DP821E),   2120LA (DF566A),
          2120US (DE598A),   2120US (DE598AR),
          2121EU (DP824E),   2122AD (DG031A),
          2122EA (DN574A),   2122EU (DP827EA),
          2123AD (DG032A),   2123AP (DC706A),
          2123EA (DK750A),   2124AP (DF764A),
          2124AD (DG033A),   2124EU (DV247E),
          2125AC (DF967A),   2125AD (DG034A),
          2125AP (DC736A),   2125EA (DC744A),
          2125EU (PB803EA),   2125LA (DL799A),
          2126AC (DF968A),   2126AD (DG035A),
          2126EA (DC808A),   2137EA (DG617A),
          2126EU (DX702E),   2127AC (DF969A),
          2100CA (DC735A),   2100CA (DC735AR),
          2127AD (DG036A),   2127EA (DD512A),
          2127EA (DG327A),   2127EA (DK793A),
          2127EU (PB804EA),   2128AC (DF970A),
          2128AD (DG037A),   2128EA (DK448A),
          2128US (DC960A),   2129AD (DG038A),
          2129EA (DK449A),   2130AC (DF972A),
          2130AD (DG039A),   2130AP (DC737A),
          2130EA (DC803A),   2130LA (DR200A),
          2131AC (DF973A),   2131AD (DG040A),
          2131EA (DG823A),   2131EU (DX701E),
          2132AC (DF974A),   2132EA (DC809A),
          2132RS (DC957A),   2133AC (DF975A),
          2133AD (DG042A),   2133AP (DC707A),
          2133EA (DC805A),   2134AD (DG043A),
          2134EA (DC746A),   2135AC (DF977A),
          2135AD (DG044A),   2135AP (DC738A),
          2135AF (PD953PS),   2135CA (DF979A),
          2135CA (DF979AR),   2135EA (DC810A),
          2135EU (DV244E),   2135LA (DR479A),
          2135US (DC959A),   2135US (DC959AR),
          2136AC (DF978A),   2136AD (DG045A),
          2136EA (DC811A),   2136RSH (DB383A),
          2136RSH (DB383AR),   2137AC (DG218A),
          2137AD (DG046A),   2138AC (DL219A),
          2138AD (DG047A),   2138EA (DG822A),
          2139AC (DL220A),   2139AD (DG048A),
          2139EA (DM553A),   2139LA (PD735LA),
          2140AC (DL221A),   2140AD (DG049A),
          2140AP (DC739A),   2140CA (DF840A),
          2140CA (DF840AR),   2140EA (DM962A),
          2140LA (DV760L),   2140US (DC954A),
          2140US (DC954AR),   2141AC (DL222A),
          2141AD (DG050A),   2141EA (DF576A),
          2142AC (DM402A),   2142EA (DG610A),
          2143AC (DL929A),   2143AD (DG052A),
          2143AP (DC708A),   2143AP (DE989A),
          2143EA (DF980A),   2143EA (DM963A),
          2144AD (DG053A),   2144EA (DG608A),
          2145AD (DG208A),   2145AP (DC740A),
          2145CA (DF841A),   2145CA (DF841AR),
          2145EA (DG326A),   2145LA (PF788LA),
          2145US (DC955A),   2146AD (DG209A),
          2146EA (DG618A),   2147AD (DG210A),
          2147EA (DG619A),   2148AD (DG615A),
          2148EA (DG192A),   2149AD (DG616A),
          2149EA (DK447A),   2150AP (DC741A),
          2150LA (PH045LA),   2150US (DC961A),
          2150US (DC961AR),   2151AD (DG830A),
          2151EA (DG191A),   2152EA (DL622A),
          2153AP (DK450A),   2153AE (DN571A),
          2141AC (DK794A),   2154AP (DK451A),
          2154AE (DN572A),   2154EA (DK853A),
          2155AP (DL623A),   2155AE (DN573A),
          2155EA (DG620A),   2155US (DC956A),
          2156AP (DL624A),   2156EA (DG609A),
          2157AP (DL625A),   2157EA (DM554A),
          2158AP (DL626A),   2158EA (DG193A),
          2158EA (DN575A),   2160AD (DM547A),
          2160EA (DF565A),   2160EU (PB801EA),
          2160US (DG054A),   2161AD (DM549A),
          2161EA (DF582A),   2161US (DK588A),
          2162AF (DM663A),   2162EA (DF765A),
          2162US (DK589A),   2162US (DK589AR),
          2163AF (DM664A),   2163EA (DG621A),
          2164AF (DN630A),   2164EA (DG622A),
          2165AF (DN631A),   2165EA (DG623A),
          2166EA (DG828A),   2167EA (DF766A),
          2168EA (DM552A),   2169EA (DG624A),
          2170CA (DK579A),   2170CA (DK579AR),
          2170US (DK587A),   2170US (DK587AR),
          2171EA (DK760A),   2171US (DM726A),
          2171US (DM726AR),   2172AF (DN638A),
          2172US (DP455U),   2172US (DP455UR),
          2173EA (DF846A),   2175CA (DK580A),
          2175CA (DK580AR),   2175EA (DK792A),
          2175EU (PB802EA),   2175US (DK576A),
          2175US (DK576AR),   2176RS (DK578A),
          2178AF (DR019A),   2178CL (DK577A),
          2178CL (DK577AR),   2178EA (DM964A),
          2179AF (DR020A),   2180AF (DR021A),
          2180CA (DL402A),   2180CA (DL402AR),
          2180EA (DM660A),   2182US (DM747A),
          2182US (DM747AR),   2184AT (DN513S),
          2185AT (DN514S),   2186AF (DS835A),
          2186RS (DP454U),   2188CL (DM729A),
          2188CL (DM729AR),   2190CA (DM731A),
          2190CA (DM731AR),   2190US (DM745A),
          2190US (DM745AR),   2194AF (PD952PS),
          2195CA (DM730A),   2195CA (DM730AR),
          2195US (DM728A),   2195US (DM728AR),
          2197CA (DZ400U),   2197CA (DZ400UR),
          2198CA (DS526U),   2198CA (DS526UR),
          2199CA (DS527U),   2199CA (DS527UR),
          2199US (DZ414U),   2199US (DZ414UR)
          2100,     2100AP,   2100CA,
          2100LA,   2100US,   2101AP,
          2101US,   2102AP,   2102EA,
          2102US,   2103AP,   2103EA,
          2104AP,   2105AP,   2105CA,
          2105EA,   2105LA,   2105US,
          2106AP,   2106EA,   2106US,
          2107AP,   2107EA,   2108EA,
          2109EA,   2110AP,   2110CA,
          2110EA,   2110LA,   2110US,
          2111AP,   2111EA,   2112AP,
          2112EA,   2113AP,   2114AP,
          2114EA,   2115AP,   2115EA,
          2116AP,   2117AP,   2117EA,
          2118AD,   2118EA,   2119EA,
          2120AD,   2120AP,   2120EA,
          2120LA,   2122AD,   2123AD,
          2123AP,   2124AD,   2124AP,
          2125AC,   2125AD,   2125AP,
          2125EA,   2126AC,   2126AD,
          2126EA,   2127AC,   2127AD,
          2127EA,   2128AC,   2128AD,
          2128EA,   2129AD,   2129EA,
          2130AC,   2130AD,   2130AP,
          2130EA,   2131AC,   2131AD,
          2131EA,   2132AC,   2132RS,
          2133AC,   2133AD,   2133AP,
          2133EA,   2134AD,   2134EA,
          2135AC,   2135AD,   2135AP,
          2135CA,   2135EA,   2135US,
          2136AC,   2136AD,   2136EA,
          2136RSH,  2137AC,   2137AD,
          2137EA,   2138AC,   2138AD,
          2138EA,   2139AC,   2139AD,
          2140AC,   2140AD,   2140AP,
          2140CA,   2140US,   2141AC,
          2141AD,   2141EA,   2142EA,
          2143AD,   2143AP,   2144AD,
          2144EA,   2145AD,   2145AP,
          2145CA,   2145EA,   2145US,
          2146AD,   2146EA,   2147AD,
          2147EA,   2148AD,   2148EA,
          2149AD,   2149EA,   2150AP,
          2150US,   2151AD,   2151EA,
          2153AP,   2154AP,   2154EA,
          2155,     2155EA,   2155US,
          2156EA,   2157EA,   2158EA,
          2160EA,   2161EA,   2161US,
          2162EA,   2162US,   2163EA,
          2164EA,   2165EA,   2166EA,
          2167EA,   2169EA,   2170US,
          2172EA,   2173EA,   2175EA,
          2175US


       
    Compaq Presario 2200 Series
        2224AP (PA116PA), 2225AP (PA117PA),
        2234AP (PA143PA), 2246AP (PD102PA),
        2239AP (PD140PA), 2240AP (PD141PA),
        2222AP (PH273PA), 2244AP (PH472PA),
        2249AP (PN556PA), 2250AP (PN557PA),
        2251AP (PN559PA), 2252AP (PN560PA),
        2253AP (PN574PA), 2200LA (PN715LA),
        2237AP (DY753PA), 2201AS (PT524PA),
        2201US (PM044UA), 2201US (PM044UAR),
        2201XX (PH850AS), 2202AL (PM188PC),
        2202AS (PT541PA), 2202XX (PH851AS),
        2203AL (PM654PS), 2203AP (DY755PA),
        2203AS (PT640PA), 2203US (PM046UA),
        2203US (PM046UAR), 2204AL (PP559PC),
        2204AP (DY756PA), 2204AS (PT641PA),
        2204US (PM051UA), 2204US (PM051UAR),
        2205AL (PP560PC), 2205AP (DY757PA),
        2205AS (PT643PA), 2205LA (PR971LA),
        2206AL (PP561PC), 2206AP (DY758PA),
        2206AS (PT644PA), 2207AL (PR557PC),
        2207AP (DY759PA), 2207AS (PT892PA),
        2208AP (DY760PA), 2208AS (PT894PA),
        2209AP (DY761PA), 2209CL (PM045UA),
        2209CL (PM045UAR), 2210AP (DY762PA),
        2210CA (PM048UA), 2210US (PM043UA),
        2210US (PM043UAR), 2211AP (DY763PA),
        2212AP (PH262PA), 2213AP (PH263PA),
        2214AP (PH264PA), 2215AP (PH265PA),
        2216AP (PH266PA), 2217AP (PH267PA),
        2218AP (PH269PA), 2218RS (PM047UA),
        2218RS (PM047UAR), 2219AP (PH270PA),
        2220AP (PH271PA), 2221AP (PH272PA),
        2223AP (PH274PA), 2223US (PR310UA),
        2223US (PR310UAR), 2226AP (PA135PA),
        2226CL (PR304UA), 2226CL (PR304UAR),
        2227AP (PA136PA), 2227US (PR306UA),
        2227US (PR306UAR), 2228AP (PA137PA),
        2229AP (PA138PA), 2230AP (PA139PA),
        2231AP (PA140PA), 2231US (PR308UA),
        2231US (PR308UAR), 2232US (PR309UA),
        2232US (PR309UAR), 2233AP (PA142PA),
        2235AP (PA144PA), 2236AP (PA145PA),
        2236CL (PR305UA), 2236CL (PR305UAR),
        2238AP (DY754PA), 2232AP (PA141PA),
        2241AP (PD142PA), 2242AP (PD143PA),
        2243AP (PH471PA), 2245AP (PH473PA),
        2248AP (PN555PA), 2254AP (PN892PA),
        2254AP (PN893PA), 2256AP (PN906PA),

        2255AP (PN895PA), 2258AP (PN900PA),
        2259AP (PN903PA), 2260AP (PN904PA),
        2261AP (PP964PA), 2262AP (PP976PA),
        2263AP (PP977PA), 2264AP (PP984PA),
        2265AP (PP986PA), 2266AP (PP987PA),
        2267AP (PP990PA), 2268AP (PP991PA),
        2269AP (PT639PA), 2269AS (PT525PA),
        2270AP (PT890PA), 2270AS (PV251PA),
        2271AS (PV254PA), 2272AS (PV258PA),
        2273AS (PV261PA), 2200 (PF743AV),
        2200 (PF744AV)
 

#3 F4809A

Κατηγορία: : μπαταρία

Πρόκειται για μια μπαταρία για το laptop σας 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Η ανίχνευση ενός ελαττωματική μπαταρία.

Το πιο κοινό σύμπτωμα της μια κακή μπαταρία είναι η απώλεια της αυτονομίας, δηλαδή ότι ο υπολογιστής σας είναι COMPAQ λιγότερο χρόνο στην μπαταρία.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι απλά ότι η μπαταρία σας δεν θα φορτώσει COMPAQ NX9010 αλλά προσέξτε αυτό μπορεί επίσης να προέρχεται από τη μητρική πλακέτα με ανησυχία ότι COMPAQ NX9010 στο μπαταρίας.

Μερικές φορές, μια οσμή μπορεί να εκπέμπεται, σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να απενεργοποιήσετε τη δύναμη στον υπολογιστή σας, αλλά κυρίως να μην αφαιρέσετε την μπαταρία 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή καύση (αυτό είναι πολύ σπάνιο και εμείς ν 've ποτέ δεν είχε περιπτώσεις όπως αυτή, αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά τρομακτικό ιστορίες).

Τέλος, είναι επίσης πιθανό ότι COMPAQ NX9010 laptop σας δεν είναι πλέον αναγνωρίζουν την μπαταρία σε όλα τα 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 και ακόμη υπάρχουν δύο εξηγήσεις, είτε η μπαταρία είναι νεκρή ή είναι απλά η μητρική πλακέτα του φορητού σας COMPAQ NX9010 COMPAQ που έχασαν τη ζωή τους.

Παρατηρήστε την μπαταρία

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό σας υπολογιστή COMPAQ είναι σημαντικό να αφαιρέσετε την μπαταρία COMPAQ NX9010.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία σας, ενώ χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ενώ είναι στην πρίζα ή σε κατάσταση αναμονής, ο υπολογιστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο COMPAQ.
Κατά την πρώτη χρήση, η μέγιστη εκφόρτιση και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε για να φορτώσει.
Αποφύγετε την επαφή του υγρού, έντονη ζέστη ή κρύο.

Επιλέγοντας τη σωστή μπαταρία

Για τον ίδιο COMPAQ laptop η μπαταρία μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά. Βεβαιωθείτε ότι χωρητικότητα και την τάση του, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αρχική μπαταρία σας.

Αιτία της αποτυχίας της μπαταρίας

Η μπαταρία σας μπορεί να πεθάνουν 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 :

ηλικία
Μετά από ένα σοκ
Η υπερβολική θερμοκρασία
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Ένα πρόβλημα τροφοδοσίας
Υπέρτασης πρόβλημα
Μια επαφή με το υγρό
Σε εργοστασιακές
Μια κακή ποιότητας υλικά.

Σύσταση Geek:

Προσωπικά, έχουμε ακόμα δύο μπαταρίες (όπως κινητά τηλέφωνα μας) Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη αυτονομία και, σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε αμέσως να δείτε εάν το πρόβλημα είναι η μπαταρία ή όταν ένα άλλο συστατικό.

Χωρητικότητα μπαταρίας.

Σε πολλά από υπολογιστή μοντέλο COMPAQ μπορείτε να βάλετε ένα υψηλότερο 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 χωρητικότητα της μπαταρίας από τα μειονεκτήματα, αν θέλετε η ελαφρότητα του COMPAQ NX9010 υπολογιστή σας γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πάντα βαρύτερο. Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας από την οπτικοποίηση των αριθμών ΚΑΚ. 4000 mAh συνεπώς μικρότερη χωρητικότητα από 6600 mAh.

Τάσεις στις

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο τύποι των τάσεων:

Η πιο συνηθισμένη είναι 11,1 V και 14,8 V θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ακριβής αναφορά του 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 μπαταρία σας σημαίνει τα πρότυπα της, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι λάθος.

Με τα μειονεκτήματα, αν βρείτε μια μπαταρία μοντέλο του υπολογιστή, τότε μπορείτε να έχετε προβλήματα γι 'αυτό είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά αυτό το χαρακτηριστικό

 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010


Νέο προϊόν.

Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης

μπαταρία • HSTNN-DB13 HSTNN-Q09C Compaq NX9030
Σκληρός δίσκος • MHS2030AT 192406-001 COMPAQ NX9010
μπαταρία • F4809A/F4812A EPNN7815A Compaq Presario 2120EU
Aνεμιστήρα • 319492-001 S030216A ROBIN COMPAQ NX9010
LCD οθόνη • LP150X08 (A3) COMPAQ NX9010
κουτί σκληρό δίσκο • EBKT6008 COMPAQ NX9010
Μνήμη • 317435-001 7F0424 HYMD232M646C6-J AA COMPAQ NX9010
LCD οθόνη • LTN150XB-L03 HP COMPAQ NX9010
Πληκτρολόγιο • AEKT1TPR016 7F0424 317443-002 COMPAQ NX9010
βίδες • COMPAQ NX9010
Λίστα συμβατών αναφορές

319411-0 319411-0q1 319411-0o1 319411-q01 319411-qq1 319411-qo1 319411-o01 319411-oq1 319411-oo1 3i94ii-00i 3i94ii-00l 3i94ii-001 3i94il-00i 3i94il-00l 3i94il-001 3i94i1-00i 3i94i1-00l 3i94i1-001 3i94li-00i 3i94li-00l 3i94li-001 3i94ll-00i 3i94ll-00l 3i94ll-001 3i94l1-00i 3i94l1-00l 3i94l1-001 3i941i-00i 3i941i-00l 3i941i-001 3i941l-00i 3i941l-00l 3i941l-001 3i9411-00i 3i9411-00l 3i9411-001 3l94ii-00i 3l94ii-00l 3l94ii-001 3l94il-00i 3l94il-00l 3l94il-001 3l94i1-00i 3l94i1-00l 3l94i1-001 3l94li-00i 3l94li-00l 3l94li-001 3l94ll-00i 3l94ll-00l 3l94ll-001 3l94l1-00i 3l94l1-00l 3l94l1-001 3l941i-00i 3l941i-00l 3l941i-001 3l941l-00i 3l941l-00l 3l941l-001 3l9411-00i 3l9411-00l 3l9411-001 3194ii-00i 3194ii-00l 3194ii-001 3194il-00i 3194il-00l 3194il-001 3194i1-00i 3194i1-00l 3194i1-001 3194li-00i 3194li-00l 3194li-001 3194ll-00i 3194ll-00l 3194ll-001 3194l1-00i 3194l1-00l 3194l1-001 31941i-00i 31941i-00l 31941i-001 31941l-00i 31941l-00l 31941l-001 319411-00i 319411-00l f48q9a f48o9a f4b09a f48i2a f48l2a f4b12a 916c231q 916c231o 9i6c23i0 9i6c23l0 9i6c2310 9l6c23i0 9l6c23l0 9l6c2310 916c23i0 916c23l0 91gc2310 nx901q nx901o nx9q10 nx9q1q nx9q1o nx9o10 nx9o1q nx9o1o nx90i0 nx90l0 n101qv n101ov n1q10v n1q1qv n1q1ov n1o10v n1o1qv n1o1ov ni0i0v ni0l0v ni010v nl0i0v nl0l0v nl010v n10i0v n10l0v n105qv n105ov n1q50v n1q5qv n1q5ov n1o50v n1o5qv n1o5ov ni050v nl050v n10s0v dc75qa, dc75oa, dc7s0a, dc75ia, dc75la, dc7s1a, dc7g7t, dc76bt, dc7g8t, dc7g9t, dc77qt, dc77ot, ddi52t, ddl52t, dd1s2t, ddi53t, ddl53t, dd1s3t, ddi54s, ddl54s, dd1545, dd1s45, dd1s4s, de23gs, de2365, de2375, dj1q5s, dj1o5s, dji05s, djl05s, dj1055, dj10s5, dj10ss, dj1q6s, dj1o6s, dji06s, djl06s, dj10gs, dj1065, dji56s djl56s dj15gs dj1565 dj1s65 dj1s6s presari0 presariq presarlo presar1o pre5ario 10qca 10oca 1q0ca 1qqca 1qoca 1o0ca 1oqca 1ooca i00ca l00ca presari0 presariq presarlo presar1o pre5ario 110q 110o 11q0 11qq 11qo 11o0 11oq 11oo ii00 il00 i100 li00 ll00 l100 1i00 1l00 111q 111o iii0 iil0 ii10 ili0 ill0 il10 i1i0 i1l0 i110 lii0 lil0 li10 lli0 lll0 ll10 l1i0 l1l0 l110 1ii0 1il0 1i10 1li0 1ll0 1l10 11i0 11l0 (f578i), (f578l), (f57b1), (fs781), 111q 111o iii0 iil0 ii10 ili0 ill0 il10 i1i0 i1l0 i110 lii0 lil0 li10 lli0 lll0 ll10 l1i0 l1l0 l110 1ii0 1il0 1i10 1li0 1ll0 1l10 11i0 11l0 (f5b76), (f587g), (fs876), iii5 iil5 ii15 ili5 ill5 il15 i1i5 i1l5 i115 lii5 lil5 li15 lli5 lll5 ll15 l1i5 l1l5 l115 1ii5 1il5 1i15 1li5 1ll5 1l15 11i5 11l5 111s
  Αναζήτηση


  Σχόλια

Panos (6.02.2015) :

’ψογη εξυπηρέτηση. Θα είναι στις προτιμήσεις μου και στο μέλλον.

Maria-D (15.09.2015) :

’ψογη εξυπηρέτηση καταστήματος,ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορη αποστολή της παραγγελίας,Πολύ ευχαριστημένη!

xanthos (11.01.2015) :

Καλές τιμές προϊόντων,γρήγορη αποστολή.

 
6 μήνες εγγύηση


Παράδοση: 3 ημέρες

  Καλάθι αγορών  
Άδειο καλάθι