μπαταρία - 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005
λαπτοπ υπολογιστή επαφή Πληροφορίες

319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

  RSS for computer part Κατάλογος » λαπτοπ » μπαταρία » ο λογαριασμός μου  |  περιεχόμενα καλαθιού  |  ολοκλήρωση αγοράς   

69.6655 € 60.36€

Προϊόν σε απόθεμα. 6 μήνες εγγύηση καλής
319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010 Περιγραφή: :

319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Compaq Evo Notebook N1010v
   
    Compaq Evo Notebook N1050V Series
        DC749A, DC750A, DC751A, DC767T,
        DC768T, DC769T, DC770T, DD152T,
        DD153T, DD154S, DE236S, DE237S,
        DJ105S, DJ106S, DJ156S
  
    Compaq Presario 100CA
   
    Compaq Presario 1100 Series
        1110 (F5781),  1110 (F5876),
        1115 (F5782),  1115 (F5877),
        1120 (F5783)
   
    Compaq Presario 2100 Series
          2100 (DM373AV),   2100xx (DP659AV),
          2100 (DA728AV),   2100 Refurb (DM393AV),
          2104EU (DP832E),   2100AP (DC585A),
          2100CA (DC735A),   2100CA (DC735AR),
          2100LA (DC582A),   2100US (DB954A),
          2100US (DB954AR),   2100z (DU930AV),
          2100z (PC770AV),   2100z (PC771AV),
          2101AP (DC849A),   2101EA (DM658A),
          2101EU (DX700E),   2101US (DC583A),
          2101US (DC583AR),   2102AP (DD515A),
          2102EA (DD668A),   2102EU (DP833E),
          2102US (DC584A),   2102US (DC584AR),
          2103AP (DC704A),   2103EA (DD669A),
          2103EU (DV245E),   2103US (PF179UA),
          2103US (PF179UAR),   2104AP (DD516A),
          2104EA (DM428A),   2104EU (DP834E),
          2104US (PF180UA),   2104US (PF180UAR),
          2105AP (DC586A),   2105CA (DC700A),
          2105CA (DC700AR),   2105EA (DC742A),
          2105EU (DV241E),   2105LA (DE970A),
          2105US (DB381A),   2105US (DB381AR),
          2106AP (DD670A),   2106EA (DC806A),
          2106EU (DV240E),   2106US (DD517A),
          2106US (DD517AR),   2107AP (DD671A),
          2107EA (DC807A),   2107US (PF178UA),
          2107US (PF178UAR),   2108AP (DE228A),
          2108CL (PF879UA),   2108CL (PF879UAR),
          2108EA (DD664A),   2108EU (DV239E),
          2108US (PF181UA),   2108US (PF181UAR),
          2109AP (DE227A),   2109EA (DC702A),
          2109EU (DP825E),   2110AH (DR025A),
          2110AP (DC587A),   2110CA (DC701A),
          2110CA (DC701AR),   2110EA (DD514A),
          2110EU (DP822E),   2110LA (DC747A),
          2110US (DB382A),   2110US (DB382AR),
          2111AH (DR215A),   2111AP (DE229A),
          2111EA (DE613A),   2111EU (DP826E),
          2111LA (DE990A),   2112AH (DR216A),
          2112AP (DE230A),   2112EA (DD513A),
          2112EA (DM404A),   2112EU (DP838E),
          2113AP (DC705A),   2113EA (DM659A),
          2113EU (DP836E),   2114AP (DE231A),
          2114EA (DC745A),   2114EU (DP831E),
          2115AP (DC588A),   2115EA (DC743A),
          2115EU (DV238E),   2116AP (DE232A),
          2116EA (DM961A),   2116EU (DP837E),
          2117AP (DE233A),   2117EA (DK851A),
          2117EU (DP839E),   2118AD (DF847A),
          2118EA (DC703A),   2118EA (DF564A),
          2118EU (DP835E),   2119AD (DG028A),
          2119EA (DK852A),   2120AD (DG029A),
          2120AP (DC589A),   2120EA (DC802A),
          2120EU (DP821E),   2120LA (DF566A),
          2120US (DE598A),   2120US (DE598AR),
          2121EU (DP824E),   2122AD (DG031A),
          2122EA (DN574A),   2122EU (DP827EA),
          2123AD (DG032A),   2123AP (DC706A),
          2123EA (DK750A),   2124AP (DF764A),
          2124AD (DG033A),   2124EU (DV247E),
          2125AC (DF967A),   2125AD (DG034A),
          2125AP (DC736A),   2125EA (DC744A),
          2125EU (PB803EA),   2125LA (DL799A),
          2126AC (DF968A),   2126AD (DG035A),
          2126EA (DC808A),   2137EA (DG617A),
          2126EU (DX702E),   2127AC (DF969A),
          2100CA (DC735A),   2100CA (DC735AR),
          2127AD (DG036A),   2127EA (DD512A),
          2127EA (DG327A),   2127EA (DK793A),
          2127EU (PB804EA),   2128AC (DF970A),
          2128AD (DG037A),   2128EA (DK448A),
          2128US (DC960A),   2129AD (DG038A),
          2129EA (DK449A),   2130AC (DF972A),
          2130AD (DG039A),   2130AP (DC737A),
          2130EA (DC803A),   2130LA (DR200A),
          2131AC (DF973A),   2131AD (DG040A),
          2131EA (DG823A),   2131EU (DX701E),
          2132AC (DF974A),   2132EA (DC809A),
          2132RS (DC957A),   2133AC (DF975A),
          2133AD (DG042A),   2133AP (DC707A),
          2133EA (DC805A),   2134AD (DG043A),
          2134EA (DC746A),   2135AC (DF977A),
          2135AD (DG044A),   2135AP (DC738A),
          2135AF (PD953PS),   2135CA (DF979A),
          2135CA (DF979AR),   2135EA (DC810A),
          2135EU (DV244E),   2135LA (DR479A),
          2135US (DC959A),   2135US (DC959AR),
          2136AC (DF978A),   2136AD (DG045A),
          2136EA (DC811A),   2136RSH (DB383A),
          2136RSH (DB383AR),   2137AC (DG218A),
          2137AD (DG046A),   2138AC (DL219A),
          2138AD (DG047A),   2138EA (DG822A),
          2139AC (DL220A),   2139AD (DG048A),
          2139EA (DM553A),   2139LA (PD735LA),
          2140AC (DL221A),   2140AD (DG049A),
          2140AP (DC739A),   2140CA (DF840A),
          2140CA (DF840AR),   2140EA (DM962A),
          2140LA (DV760L),   2140US (DC954A),
          2140US (DC954AR),   2141AC (DL222A),
          2141AD (DG050A),   2141EA (DF576A),
          2142AC (DM402A),   2142EA (DG610A),
          2143AC (DL929A),   2143AD (DG052A),
          2143AP (DC708A),   2143AP (DE989A),
          2143EA (DF980A),   2143EA (DM963A),
          2144AD (DG053A),   2144EA (DG608A),
          2145AD (DG208A),   2145AP (DC740A),
          2145CA (DF841A),   2145CA (DF841AR),
          2145EA (DG326A),   2145LA (PF788LA),
          2145US (DC955A),   2146AD (DG209A),
          2146EA (DG618A),   2147AD (DG210A),
          2147EA (DG619A),   2148AD (DG615A),
          2148EA (DG192A),   2149AD (DG616A),
          2149EA (DK447A),   2150AP (DC741A),
          2150LA (PH045LA),   2150US (DC961A),
          2150US (DC961AR),   2151AD (DG830A),
          2151EA (DG191A),   2152EA (DL622A),
          2153AP (DK450A),   2153AE (DN571A),
          2141AC (DK794A),   2154AP (DK451A),
          2154AE (DN572A),   2154EA (DK853A),
          2155AP (DL623A),   2155AE (DN573A),
          2155EA (DG620A),   2155US (DC956A),
          2156AP (DL624A),   2156EA (DG609A),
          2157AP (DL625A),   2157EA (DM554A),
          2158AP (DL626A),   2158EA (DG193A),
          2158EA (DN575A),   2160AD (DM547A),
          2160EA (DF565A),   2160EU (PB801EA),
          2160US (DG054A),   2161AD (DM549A),
          2161EA (DF582A),   2161US (DK588A),
          2162AF (DM663A),   2162EA (DF765A),
          2162US (DK589A),   2162US (DK589AR),
          2163AF (DM664A),   2163EA (DG621A),
          2164AF (DN630A),   2164EA (DG622A),
          2165AF (DN631A),   2165EA (DG623A),
          2166EA (DG828A),   2167EA (DF766A),
          2168EA (DM552A),   2169EA (DG624A),
          2170CA (DK579A),   2170CA (DK579AR),
          2170US (DK587A),   2170US (DK587AR),
          2171EA (DK760A),   2171US (DM726A),
          2171US (DM726AR),   2172AF (DN638A),
          2172US (DP455U),   2172US (DP455UR),
          2173EA (DF846A),   2175CA (DK580A),
          2175CA (DK580AR),   2175EA (DK792A),
          2175EU (PB802EA),   2175US (DK576A),
          2175US (DK576AR),   2176RS (DK578A),
          2178AF (DR019A),   2178CL (DK577A),
          2178CL (DK577AR),   2178EA (DM964A),
          2179AF (DR020A),   2180AF (DR021A),
          2180CA (DL402A),   2180CA (DL402AR),
          2180EA (DM660A),   2182US (DM747A),
          2182US (DM747AR),   2184AT (DN513S),
          2185AT (DN514S),   2186AF (DS835A),
          2186RS (DP454U),   2188CL (DM729A),
          2188CL (DM729AR),   2190CA (DM731A),
          2190CA (DM731AR),   2190US (DM745A),
          2190US (DM745AR),   2194AF (PD952PS),
          2195CA (DM730A),   2195CA (DM730AR),
          2195US (DM728A),   2195US (DM728AR),
          2197CA (DZ400U),   2197CA (DZ400UR),
          2198CA (DS526U),   2198CA (DS526UR),
          2199CA (DS527U),   2199CA (DS527UR),
          2199US (DZ414U),   2199US (DZ414UR)
          2100,     2100AP,   2100CA,
          2100LA,   2100US,   2101AP,
          2101US,   2102AP,   2102EA,
          2102US,   2103AP,   2103EA,
          2104AP,   2105AP,   2105CA,
          2105EA,   2105LA,   2105US,
          2106AP,   2106EA,   2106US,
          2107AP,   2107EA,   2108EA,
          2109EA,   2110AP,   2110CA,
          2110EA,   2110LA,   2110US,
          2111AP,   2111EA,   2112AP,
          2112EA,   2113AP,   2114AP,
          2114EA,   2115AP,   2115EA,
          2116AP,   2117AP,   2117EA,
          2118AD,   2118EA,   2119EA,
          2120AD,   2120AP,   2120EA,
          2120LA,   2122AD,   2123AD,
          2123AP,   2124AD,   2124AP,
          2125AC,   2125AD,   2125AP,
          2125EA,   2126AC,   2126AD,
          2126EA,   2127AC,   2127AD,
          2127EA,   2128AC,   2128AD,
          2128EA,   2129AD,   2129EA,
          2130AC,   2130AD,   2130AP,
          2130EA,   2131AC,   2131AD,
          2131EA,   2132AC,   2132RS,
          2133AC,   2133AD,   2133AP,
          2133EA,   2134AD,   2134EA,
          2135AC,   2135AD,   2135AP,
          2135CA,   2135EA,   2135US,
          2136AC,   2136AD,   2136EA,
          2136RSH,  2137AC,   2137AD,
          2137EA,   2138AC,   2138AD,
          2138EA,   2139AC,   2139AD,
          2140AC,   2140AD,   2140AP,
          2140CA,   2140US,   2141AC,
          2141AD,   2141EA,   2142EA,
          2143AD,   2143AP,   2144AD,
          2144EA,   2145AD,   2145AP,
          2145CA,   2145EA,   2145US,
          2146AD,   2146EA,   2147AD,
          2147EA,   2148AD,   2148EA,
          2149AD,   2149EA,   2150AP,
          2150US,   2151AD,   2151EA,
          2153AP,   2154AP,   2154EA,
          2155,     2155EA,   2155US,
          2156EA,   2157EA,   2158EA,
          2160EA,   2161EA,   2161US,
          2162EA,   2162US,   2163EA,
          2164EA,   2165EA,   2166EA,
          2167EA,   2169EA,   2170US,
          2172EA,   2173EA,   2175EA,
          2175US


       
    Compaq Presario 2200 Series
        2224AP (PA116PA), 2225AP (PA117PA),
        2234AP (PA143PA), 2246AP (PD102PA),
        2239AP (PD140PA), 2240AP (PD141PA),
        2222AP (PH273PA), 2244AP (PH472PA),
        2249AP (PN556PA), 2250AP (PN557PA),
        2251AP (PN559PA), 2252AP (PN560PA),
        2253AP (PN574PA), 2200LA (PN715LA),
        2237AP (DY753PA), 2201AS (PT524PA),
        2201US (PM044UA), 2201US (PM044UAR),
        2201XX (PH850AS), 2202AL (PM188PC),
        2202AS (PT541PA), 2202XX (PH851AS),
        2203AL (PM654PS), 2203AP (DY755PA),
        2203AS (PT640PA), 2203US (PM046UA),
        2203US (PM046UAR), 2204AL (PP559PC),
        2204AP (DY756PA), 2204AS (PT641PA),
        2204US (PM051UA), 2204US (PM051UAR),
        2205AL (PP560PC), 2205AP (DY757PA),
        2205AS (PT643PA), 2205LA (PR971LA),
        2206AL (PP561PC), 2206AP (DY758PA),
        2206AS (PT644PA), 2207AL (PR557PC),
        2207AP (DY759PA), 2207AS (PT892PA),
        2208AP (DY760PA), 2208AS (PT894PA),
        2209AP (DY761PA), 2209CL (PM045UA),
        2209CL (PM045UAR), 2210AP (DY762PA),
        2210CA (PM048UA), 2210US (PM043UA),
        2210US (PM043UAR), 2211AP (DY763PA),
        2212AP (PH262PA), 2213AP (PH263PA),
        2214AP (PH264PA), 2215AP (PH265PA),
        2216AP (PH266PA), 2217AP (PH267PA),
        2218AP (PH269PA), 2218RS (PM047UA),
        2218RS (PM047UAR), 2219AP (PH270PA),
        2220AP (PH271PA), 2221AP (PH272PA),
        2223AP (PH274PA), 2223US (PR310UA),
        2223US (PR310UAR), 2226AP (PA135PA),
        2226CL (PR304UA), 2226CL (PR304UAR),
        2227AP (PA136PA), 2227US (PR306UA),
        2227US (PR306UAR), 2228AP (PA137PA),
        2229AP (PA138PA), 2230AP (PA139PA),
        2231AP (PA140PA), 2231US (PR308UA),
        2231US (PR308UAR), 2232US (PR309UA),
        2232US (PR309UAR), 2233AP (PA142PA),
        2235AP (PA144PA), 2236AP (PA145PA),
        2236CL (PR305UA), 2236CL (PR305UAR),
        2238AP (DY754PA), 2232AP (PA141PA),
        2241AP (PD142PA), 2242AP (PD143PA),
        2243AP (PH471PA), 2245AP (PH473PA),
        2248AP (PN555PA), 2254AP (PN892PA),
        2254AP (PN893PA), 2256AP (PN906PA),

        2255AP (PN895PA), 2258AP (PN900PA),
        2259AP (PN903PA), 2260AP (PN904PA),
        2261AP (PP964PA), 2262AP (PP976PA),
        2263AP (PP977PA), 2264AP (PP984PA),
        2265AP (PP986PA), 2266AP (PP987PA),
        2267AP (PP990PA), 2268AP (PP991PA),
        2269AP (PT639PA), 2269AS (PT525PA),
        2270AP (PT890PA), 2270AS (PV251PA),
        2271AS (PV254PA), 2272AS (PV258PA),
        2273AS (PV261PA), 2200 (PF743AV),
        2200 (PF744AV)
 

#3 F4809A

Κατηγορία: : μπαταρία

Πρόκειται για μια μπαταρία για το laptop σας 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

Η ανίχνευση ενός ελαττωματική μπαταρία.

Το πιο κοινό σύμπτωμα της μια κακή μπαταρία είναι η απώλεια της αυτονομίας, δηλαδή ότι ο υπολογιστής σας είναι COMPAQ λιγότερο χρόνο στην μπαταρία.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι απλά ότι η μπαταρία σας δεν θα φορτώσει COMPAQ NX9010 αλλά προσέξτε αυτό μπορεί επίσης να προέρχεται από τη μητρική πλακέτα με ανησυχία ότι COMPAQ NX9010 στο μπαταρίας.

Μερικές φορές, μια οσμή μπορεί να εκπέμπεται, σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να απενεργοποιήσετε τη δύναμη στον υπολογιστή σας, αλλά κυρίως να μην αφαιρέσετε την μπαταρία 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή καύση (αυτό είναι πολύ σπάνιο και εμείς ν 've ποτέ δεν είχε περιπτώσεις όπως αυτή, αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά τρομακτικό ιστορίες).

Τέλος, είναι επίσης πιθανό ότι COMPAQ NX9010 laptop σας δεν είναι πλέον αναγνωρίζουν την μπαταρία σε όλα τα 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 και ακόμη υπάρχουν δύο εξηγήσεις, είτε η μπαταρία είναι νεκρή ή είναι απλά η μητρική πλακέτα του φορητού σας COMPAQ NX9010 COMPAQ που έχασαν τη ζωή τους.

Παρατηρήστε την μπαταρία

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό σας υπολογιστή COMPAQ είναι σημαντικό να αφαιρέσετε την μπαταρία COMPAQ NX9010.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία σας, ενώ χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ενώ είναι στην πρίζα ή σε κατάσταση αναμονής, ο υπολογιστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο COMPAQ.
Κατά την πρώτη χρήση, η μέγιστη εκφόρτιση και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε για να φορτώσει.
Αποφύγετε την επαφή του υγρού, έντονη ζέστη ή κρύο.

Επιλέγοντας τη σωστή μπαταρία

Για τον ίδιο COMPAQ laptop η μπαταρία μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά. Βεβαιωθείτε ότι χωρητικότητα και την τάση του, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αρχική μπαταρία σας.

Αιτία της αποτυχίας της μπαταρίας

Η μπαταρία σας μπορεί να πεθάνουν 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 :

ηλικία
Μετά από ένα σοκ
Η υπερβολική θερμοκρασία
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Ένα πρόβλημα τροφοδοσίας
Υπέρτασης πρόβλημα
Μια επαφή με το υγρό
Σε εργοστασιακές
Μια κακή ποιότητας υλικά.

Σύσταση Geek:

Προσωπικά, έχουμε ακόμα δύο μπαταρίες (όπως κινητά τηλέφωνα μας) Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη αυτονομία και, σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε αμέσως να δείτε εάν το πρόβλημα είναι η μπαταρία ή όταν ένα άλλο συστατικό.

Χωρητικότητα μπαταρίας.

Σε πολλά από υπολογιστή μοντέλο COMPAQ μπορείτε να βάλετε ένα υψηλότερο 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 χωρητικότητα της μπαταρίας από τα μειονεκτήματα, αν θέλετε η ελαφρότητα του COMPAQ NX9010 υπολογιστή σας γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πάντα βαρύτερο. Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας από την οπτικοποίηση των αριθμών ΚΑΚ. 4000 mAh συνεπώς μικρότερη χωρητικότητα από 6600 mAh.

Τάσεις στις

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο τύποι των τάσεων:

Η πιο συνηθισμένη είναι 11,1 V και 14,8 V θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ακριβής αναφορά του 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 μπαταρία σας σημαίνει τα πρότυπα της, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι λάθος.

Με τα μειονεκτήματα, αν βρείτε μια μπαταρία μοντέλο του υπολογιστή, τότε μπορείτε να έχετε προβλήματα γι 'αυτό είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά αυτό το χαρακτηριστικό

 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010

 319411-001 F4809A F4812A 916C2310 COMPAQ NX9010


Προϊόν της μεταπώλησης. 100% εργασίας - 100% που εξετάζεται. Παράδοση: 3 ημέρες

Νέα: Αποκτήστε ένα νέο προϊόν για την ίδια τιμή σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αγορά (όλο το χρόνο παράδοσης: 18 -22 ημέρες για ένα νέο προϊόν)

Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης

μπαταρία • HSTNN-DB13 HSTNN-Q09C Compaq NX9030
Σκληρός δίσκος • MHS2030AT 192406-001 COMPAQ NX9010
μπαταρία • F4809A/F4812A EPNN7815A Compaq Presario 2120EU
Aνεμιστήρα • 319492-001 S030216A ROBIN COMPAQ NX9010
Μνήμη • 317435-001 7F0424 HYMD232M646C6-J AA COMPAQ NX9010
LCD οθόνη • LP150X08 (A3) COMPAQ NX9010
κουτί σκληρό δίσκο • EBKT6008 COMPAQ NX9010
Πληκτρολόγιο • AEKT1TPR016 7F0424 317443-002 COMPAQ NX9010
LCD οθόνη • LTN150XB-L03 HP COMPAQ NX9010
ασύρματη κάρτα • HP COMPAQ NX9010


  Αναζήτηση


  Σχόλια

Panos (6.02.2013) :

’ψογη εξυπηρέτηση. Θα είναι στις προτιμήσεις μου και στο μέλλον.

Maria-D (15.09.2013) :

’ψογη εξυπηρέτηση καταστήματος,ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορη αποστολή της παραγγελίας,Πολύ ευχαριστημένη!

xanthos (11.01.2014) :

Καλές τιμές προϊόντων,γρήγορη αποστολή.

 
6 μήνες εγγύηση


Παράδοση: 3 ημέρες

  Καλάθι αγορών  
Άδειο καλάθι